VÄLKOMMEN

Svenska Befästningssällskapet är en ideell förening med syfte att dokumentera fortifikatoriska anläggningar och verka för deras bevarande. Föreningen anordnar studiebesök i fortifikatoriska anläggningar och sprider kunskap om sådana.
LÄS MER
LÅT OSS BERÄTTA

VILKA ÄR VI?

Ett militärt angrepp mot Sverige skulle utgöra ett hot mot vår nationella säkerhet och skulle ställa mycket stora krav på totalförsvaret. Konflikter eller krig i olika delar av världen kan medföra allvarliga störningar i världshandeln. Som följd av vårt beroende av andra länder vad gäller import av olja, viktiga råvaror, elektronikkomponenter m.m. kan vi redan i fred komma att drabbas av försörjningskriser som bl.a. kan leda till ransoneringar av olika slag. Det kan också i en spänd utrikespolitisk situation finnas intresse att utöva påtryckningar mot Sverige för att nå vissa mål utan att behöva tillgripa militära maktmedel. I kombination med andra angreppsformer kan också psykologisk krigföring (propaganda, desinformation) komma till användning liksom subversiv verksamhet (sabotage, upplopp, m.m). Sabotage kan medföra svåra följder för civilbefolkningen om t.ex. elförsörjningen slås ut eller om det blir skador på fjärrvärmesystemet. Även om Sverige inte blir indraget i direkta krigshandlingar kan vi drabbas av verkningarna av kärnvapen insatta mot mål utanför våra gränser (krig i omvärlden).

En gång i tiden var Sverige en av världens mest militariserade länder. Sveriges totalförsvar under kalla kriget skulle vara så förberett för krig att det verkade fredsbevarande. Totalförsvaret skulle ge uttryck för vår vilja att bevara landets frihet och vår motståndskraft för påtryckningar. För att skydda viktiga funktioner inom totalförsvaret byggdes mängder av fortifikatoriska anläggningar djupt nere i marken. Dessa anläggningar inhyste alla möjliga typer av funktioner inom totalförsvaret, allt från framskjutna enheter för räddningspersonal i civilförsvaret till örlogsbaser i berget med plats för flertalet underjordiska dockor samt verkstäder, sjukhus och reningsverk. Vid kris- eller krigssituation skulle Sverige bokstavligen talat gå under jorden.

Tiden gick och lägesbilden förändrades. Många av de som en gång i tiden var toppmoderna och ibland mycket hemliga anläggningar sanerades, stängdes igen och glömdes bort bakom en vall av både jord och sten. På andra håll lämnades lägeskartor med markörer för fiendens befarade anfallsriktningar hängande på väggarna långt nere i urberget när man släckte lamporna och låste dörrarna för en sista gång. Vid senare återvändning hade naturen börjat återta vad som en gång var sitt. Vatten trängde sakta in i anläggningen och mögel kröp längs väggarna i spektakulära formationer. Lyckligtvis finns det även bevarade anläggningar som ger en fullständigt enastående inblick i den fantastiska försvarsorganisation vi en gång hade.

Föreningen Svenska Befästningssällskapet skapades för att bringa ljus över Sveriges forna men utomordentliga försvarsorganisation. Vårt syfte är att verka för att förmedla och bevara den historia som annars skulle bli förhöjd i dunkel. Genom vår ideella systerorganisation Fortifikation-Väst har vi sedan år 2014 aktivt arbetat för att sammanställa och förmedla historia. Detta har vi gjort genom artiklar unika i det avseende att de bygger på arkivhandlingar, väldokumenterad fakta från organisationer och myndigheter samt berättelser från de som en gång i tiden spenderade sina dagar i anläggningarna. Utöver våra egna artiklar har vi medverkat i traditionell media såsom både tidning och radio.

Genom vår systerorganisation har vi dessutom anordnat arrangemang med visningar flera gånger per år för att visa upp delar av Sveriges forna försvarsorganisation. Vi tycker det är viktigt att inte bara få läsa vad som skett genom historien, utan även få uppleva den på egen hand. Genom åren har vi anordnat ett hundratal visningar och erbjudit desto fler personer att delta under sådana arrangemang som varit mycket uppskattade. Arrangemangsverksamheten som bedrivits genom vår systerorganisation övergick sedan april år 2019 till att bedrivas genom föreningen Svenska Befästningssällskapet. Fortifikation-Väst agerar dock varumärke för föreningen i denna verksamhet.

Föreningen Svenska Befästningssällskapet skapades ur ett behov som växte fram genom vår systerorganisation Fortifikation-Väst. Genom en explosionsartad utveckling blev det ohållbart eftersom organisationen Fortifikation-Väst inte är en juridisk person därmed inte kan ingå i avtal med varken sina egna medlemmar eller andra utomstående personer. Svenska Befästningssällskapet är en ordnad och registrerad ideell förening som råder bot på de hinder som tidigare upplevts. Föreningen är skräddarsydd för dig som är beredd att aktivt bidra till föreningens syfte. Ett syfte som innebär dokumentering av fortifikatoriska anläggningar, publicering av sådant material, anordning av arrangemang samt insamling av historiskt material och annan material av fortifikationshistorisk betydelse. Föreningen anordnar arrangemang för allmänheten genom varumärket Fortifikation-Väst, det krävs inget medlemskap i föreningen Svenska Befästningssällskapet för att kunna ta del av dessa.

PERSONERNA BAKOM FÖRENINGEN

FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen i föreningen Svenska Befästningssällskapet består av en samling personer med mycket hög ambition för fortifikationshistoria. Denna ambition präglas av ett mångårigt aktivt engagemang i ideell fortifikationshistorisk verksamhet.
Richard Dahlgren
Richard Dahlgren
Ordförande
Utöver ett långvarigt fortifikationshistoriskt intresse är Richard ansvarig utgivare för Fortifikation-Väst, en organisation som han grundade år 2014. Sedan år 2018 tillträdde Richard som ordförande i den ideella föreningen Svenska Befästningssällskapet.
Lars A. Hansson
Lars A. Hansson
Kassör
Lars har ett mycket långvarigt intresse av fortifikationshistoria med förflutet som ordförande i Svensk FortifikationsHistorisk Förening (SFHF) där han varit ordförande perioden 2007-2016. Han tillträdde år 2017 som visningsansvarig i Fortifikation-Väst. Sedan år 2018 tillträdde Lars som kassör i den ideella föreningen Svenska Befästningssällskapet.
Jimmy Johansson
Jimmy Johansson
Sekreterare
Jimmy Johansson har ett långvarigt intresse av fortifikationshistoria och tillträdde år 2021 som sekreterare i den ideella föreningen Svenska Befästningssällskapet.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra studiebesök, artiklar eller föreningen i sin helhet? Kanske vill du bli en del av föreningen och aktivt bidra i verksamheten vi bedriver, eller har du värdefulla tips för föreningen? Då är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vill du ta del av de arrangemang som föreningen anordnar? Platser till arrangemangen lottas ut via vårt varumärke Fortifikation-Väst. Registrering görs här: https://www.fortifikationvast.se/medlemsportal

För generella mejl till föreningen, använd: info@svbefs.se

Richard DahlgrenOrdförande

richard@svbefs.se

Anders SundbergRegionansvarig Skåne

anders@svbefs.se

Peter BerggrenRegionansvarig Värmland

peter.berggren@svbefs.se

Lars A. HanssonKassör

lars@svbefs.se

Göran RagnarssonRegionansvarig Västra Götaland

goran@svbefs.se

Jimmy JohanssonSekreterare

jimmy@svbefs.se

Jonas RosbergRegionansvarig Skåne

jonas@svbefs.se